Hoạt động

Sàn giao dịch

Thông tin đào tạo

Cà phê Y tế

Thông tin chung

Công văn 6154/BYT-TB-CT về việc rà soát kết quả phân loại TTBYT

2018-10-18 04:03:06

Công văn 6154/BYT-TB-CT ngày 16/10/2018 về việc rà soát kết quả phân loại trang thiết bị y tế và góp ý về nội dung của Thông tư 39/2016/TT-BYT quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị y tế....

Thông tin trong ngành