Đào tạo, huấn luyện: Tổ chức các khóa huấn luyện, đào tạo chung theo yêu cầu các hội viên và các cơ quan liên quan như các khóa huấn luyện về quản lý trang thiết bị y tế, các khóa huấn luyện về kỹ thuật thiết bị y tế , bồi dưỡng kiến thức kinh doanh thiết bị y tế