Lịch đào tạo dự kiến trong năm 2014

No

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

TG ĐÀO TẠO

NGÀY MỞ LỚP

GHI CHÚ

01

Lớp bồi dưỡng nghiệp vu quản lý vận hành , bảo dưỡng, sữa chữa , hệ thóng Khí Y tế

2 tháng

07-09-2014

 

02

Lớp bồi dưỡng nghiệp vu quản lý vận hành , bảo dưỡng Máy siêu âm

1 tháng

05-10-2014

 

03

Lớp bồi dưỡng nghiệp vu quản lý vận hành , bảo dưỡng, sữa chữa máy xét nghiệm

1 tháng

25-11-2014