Cung cấp các quy định, chính sách, thủ tục của ngành thiết bị y tế, tập hợp ý kiến hội viên,  tham gia tư vấn về các chính sách quản lý ngành.

Tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề, ngoại khóa cho hội viên, tổ chức các hoạt động  tuyển dụng cho các đơn vị tuyển dụng , trường học , các công tác từ thiện..