V/v: Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư triển khai thi hành Luật hải quan số: 54/2014/QH13

Thực hiện chương trình xây dựng pháp luật năm 2014, để triển khai thi hành luật hải quan số 54/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc Hội khóa XIII, hiện bay bộ tài chính đang xây dựng một số thôn tin liên quan đến các thủ tục hải quan, kiểm tra, phân loại, quản lý thuế xuất nhập khẩu của các hàng hóa xuất nhập....

Xem tiếp...