Ban Truyen thong va su kien : Thong tin va to chuc cac su kien cho Hoi, cho Hoi vien , luu tru cac hinh anh tu lieu phuc vu cho truyen thong, phu trach chuyen de café y te …