Giới thiệu ban xúc tiến thương mại

  1. Đẩy mạnh công tác đối ngoại và tích cực tìm cơ hội xúc tiến thương mại cho Hội viên.
  2. Xây dựng quan hệ chặt chẽ với Sở Y tế, tham gia hoạt động của ngành y tế TP.HCM.
  3. Xây dựng quan hệ với các tổ chức thương mại trong và ngoài nước và các lãnh sự nhằm tìm thêm cơ hội xúc tiến thương mại.