Ban chấp hành hội

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI THIẾT BỊ Y TẾ NHIỆM KỲ 2012 - 2017

Stt Họ và tên Chức danh Đơn vị Chức vụ
Ban Thường vụ
1 KS. Cao Hoài Trung Chủ tịch Cty Hồng Tâm Chủ tịch HĐQT
2 BS. Phan Văn Báu Phó Chủ tịch Sở Y tế Phó Giám đốc
3 KS. Hứa Phú Doãn Phó Chủ tịch & Tổng Thư ký TT Nghiên cứu và Tư vấn kỹ thuật TBYT Giám đốc
4 KS. Trương Hùng Phó Chủ tịch Cty VIMEC Chủ tịch HĐQT
5 KS. Hoàng Công Nam Phó Chủ tịch thường trực Cty Việt Gia Tổng Giám đốc
6 BS. Đỗ Triều Hưng Ủy viên thường vụ Cty MedicalOne Giám đốc
  Ủy viên Ban Chấp hành      
Khối Quản lý nhà nước
7 CN. Đỗ Trung Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Sở Y tế Phòng Kế hoạch tổng hợp
8 TS. Bùi Minh Trạng Ủy viên Ban chấp hành Sở Y tế Phòng Kế hoạch tổng hợp
Khối Bệnh viện
9 KS. Nguyễn Trí Võ Tam Anh Ủy viên Ban chấp hành BV Hùng Vương Trưởng Phòng Trang thiết bị
10 KS. Nguyễn Văn Hải Ủy viên Ban chấp hành Viện Pasteur TP.HCM Viện Phó
11 KS. Lê Thế Hoàng Nam Ủy viên Ban chấp hành BV Đại học Y dược TP.HCM Phó Phòng Vật tư - Thiết bị
12 KS. Huỳnh Hữu Pho Ủy viên Ban chấp hành BV Chợ Rẫy Trưởng Phòng Trang thiết bị
Khối Doanh nghiệp
13 Ông Nguyễn Văn Hảo Ủy viên Ban chấp hành Cty Anh Khoa Giám đốc
14 KS. Cao Duy Linh Ủy viên Ban chấp hành Cty Hồng Tâm Giám đốc
15 Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa Ủy viên Ban chấp hành Cty Thảo Ngân Giám đốc
16 KS. Nguyễn Văn Thảng Ủy viên Ban chấp hành Cty MTS Giám đốc
Khối Đào tạo & Truyền thông
17 Ông Nguyễn Mạnh Hùng Ủy viên Ban chấp hành Đại học Nguyễn Tất Thành Chủ tịch HĐQT - Hiệu trưởng
18 TS. Huỳnh Quang Linh Ủy viên Ban chấp hành Đại học Bách khoa TP.HCM Trưởng Khoa Khoa học ứng dụng

Xem chi tiết tại đây