Đại hội nhiệm kỳ III

HỘI Y HỌC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

HỘI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

*******

 

CHƯƠNG I

TÊN GỌI – TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH

Điều 1.- Hội lấy tên là Hội Thiết Bị Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh .

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là :”HCMC Medical Equipment Association “ .

Điều 2.- Hội TBYT TP.Hồ Chí Minh (dưới đây gọi tắt là Hội) là một tổ chức xã hội chuyên nghành y tế của những người hay những tổ chức làm công tác nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, quản lý, sản xuất, kinh doanh, bảo trì, sửa chữa… có liên quan đến thiết bị và dụng cụ y tế đóng góp vào sự phát triển chung của nghành y tế Việt Nam.

Điều 3.- Hội TBYT TP. Hồ Chí Minh hoạt động trong phạm vi khu vực TP Hồ Chí Minh, là thành viên của Hội Y Học TP.HCM và Hội TBYT Việt Nam.

- Hội hoạt động theo pháp luật Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều lệ của Hội và Điều lệ của Hội Y học TP.HCM và chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại ngân hàng.

- Trụ sở Hội đặt tại 38 Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 4.- Tôn chỉ, mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết, động viên lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật chuyên nghành TBYT, thuộc mọi thành phần kinh tế; phấn đấu học tập và tham gia xây dựng và phát triển khoa học kỹ thuật chuyên nghành TBYT (sau đây gọi tắt là chuyên nghành); giúp đỡ lẫn nhau không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, thực hành nghề nghiệp đúng theo chuẩn mực về nghĩa vụ và đạo đức, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và tăng cường sức khỏe nhân dân, tiến tới một nền y học tiên tiến.

 

CHƯƠNG II

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI

 

Điều 5.- Chức năng:

1. Là một Hội Khoa Học, Hội tập hợp, động viên hội viên tham gia đẩy mạnh hoạt động KHKT, hoạt động tư vấn, phản biện, giám định khoa học công nghệ về chuyên nghành TBYT.

2. Là một Hội mang tính chuyên nghành, Hội tổ chức, vận động, giám sát và giúp đỡ hội viên hành nghề đúng quy định của pháp luật; tham gia với nghành y tế trong việc quan lý, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho những hội viên hành nghề, giữ gìn và bảo vệ uy tín và danh dự của nghành nghề. Hội còn là tổ chức bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của hội viên trước pháp luật và công luận.

Điều 6.- Nhiệm vụ :

  1. Hoạt động theo đúng Điều lệ đã được phê duyệt.
  2. Phối hợp với các cơ quan,tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội.
  3. Tập hợp, đoàn kết tập thể trí thức KHKT trong chuyên ngành, xây dựng và phát triển tổ chức, quản lý và thúc đẩy hoạt động của các tổ chức thành viên, Chi Hội và các đơn vị trực thuộc
  4. Tư vấn ,phản biện các vấn đề thuộc phạm vi hoạt động chuyên ngành của Hội,theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân; .
  5. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm ,pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hội, theo quy định của luật pháp. Có thể kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đối với các vấn đề liên quan đến sự phát triển Hội và lĩnh vực Hội hoạt động .
  6. Định kỳ hằng quý hoặc hằng năm báo cáo với Hội Y Học TP.HCM và Hội TBYT Việt Nam và các cơ quan thẩm quyền về tình hình tổ chức và hoạt động Hội, theo đúng qui định của pháp luật.
  7. Chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong việc tuân thủ pháp luật và các văn bản pháp quy .
  8. Tôn trọng điều lệ của Hội Y Học TP.Hồ Chí Minh và Hội TBYT Việt Nam .
  9. Chấp hành qui định của pháp luật trong việc sử dụng kinh phí và tài sản , tài chánh của Hội .

Lập hồ sơ và lưu giữ tại trụ sở Hội các tài liệu :Danh sách Hội viên các Chi Hội,(các Hội thành viên) và các đơn vị trực thuộc Hội, các chứng từ về tài chánh của Hội, biên bản các cuộc họp ban lãnh đạo Hội

Điều 7.- Quyền hạn:

1. Đại diện cho các tổ chức thành viên (Hội hay Chi Hội) và hội viên trong các hoạt động có liên quan đến mục đích và nhiệm vụ của Hội TBYT Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thay mặt các Tổ chức thành viên (Hội hay Chi Hộ hoặc các tổ chức trực thuộc) và Hội viên đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đoàn thể khác, nhằm giải quyết những vấn đề chung trong tổ chức và hoạt động của Hội; quản lý, hướng dẫn và thực hiện các hoạt động đối ngoại và hợp tác trong hay ngoài nước thuộc phạm vi Hội.

3. Thực hiện chức năng của một Hội nghề nghiệp trong việc tập hợp, quản lý và giám sát việc hành nghề của hội viên; bảo vệ quyền hành nghề chính đáng và danh dự của hội viên; động viên, giúp đỡ và giáo dục hội viên tuân thủ các quy định và quy chế hành nghề của Nhà Nước, tổ chức bồi dưỡng nâng cao kiến thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên, giữ gìn và phát huy đạo đức nghề nghiệp; góp phần bảo vệ và nâng cao uy tín của người thầy thuốc, cũng như uy tín của nghành y tế trong xã hội.

4. Được gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật, để tự trang trải về kinh phí hoạt động và sự phát triển của Hội.

5. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

6. Khen thưởng và đề xuất các cơ quan có thẩm quyền khen thưởng các tổ chức thành viên và hội viên có nhiều thành tích.

7. Xử lý và quyết định kỷ luật đối với tổ chức thành viên và hội viên có hành động sai trái, vi phạm điều lệ Hội, quy định của Đảng và Nhà nước, đạo đức nghề nghiệp trong mọi hoạt đông của Hội và trong lãnh vực hành nghề Y.

 

Còn tiếp ……